<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Trang web đơn giản</title>
  <style>
    body {
      font-family: Arial, sans-serif;
      line-height: 1.6;
      padding: 20px;
    }
    h1 {
      color: #333;
    }
    p {
      color: #666;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>Chào mừng bạn đến với trang web đơn giản của tôi!</h1>
  </header>
  <main>
    <p>Đây là một ví dụ về đoạn văn bản đơn giản trong một trang HTML.</p>
    <p>Bạn có thể thêm nội dung, hình ảnh, hoặc các phần tử khác vào đây.</p>
  </main>